Ga naar inhoud
login

Privacy & cookies

Privacyverklaring

Transus Holding B.V. verder te noemen Transus, respecteert de privacy van bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten. De (persoonlijke) informatie die u ons verschaft, wordt door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, via goed beveiligde verbindingen. Verwerking van gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de geldende wet en regelgeving aan ons stelt (zoals de AVG en de Uitvoeringswet AVG). Door onze site en/of onze diensten te gebruiken erkent u de voorwaarden opgenomen in deze privacyverklaring en verklaard u zich ermee akkoord.

Grondslag van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de door ons geleverde diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en/of transacties. Tevens ontvangen wij persoonsgegevens middels klanten en derden, waarbij wij deze gegevens tevens verwerken omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke (indirecte) toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken onder meer NAW en/of afleveradressen, emailgegevens en telefoonnummers, geslacht, bestelgegevens en bestelhistorie. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en/of na te komen.

De persoonsgegevens van onze klanten, maar ook derden die daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, kunnen wij gebruiken om informatieve of commerciële berichten te sturen die verbandhouden met onze onderneming en diensten. Meer informatie hierover, treft u aan onder het volgende kopje.

Webformulier of email
Gegevens die aan ons verstrekt worden via een contact- of aanmeldformulier op de website of via een e-mail, worden door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw contactgegevens worden opgenomen in ons beveiligde relatiebeheersysteem.

Levering van diensten
Gegevens en communicatie die (ver)loopt via onze (online) systemen in uitvoering van de door ons aangeboden diensten, wordt zorgvuldig en automatisch verwerkt. Deze gegevens en communicatie wordt zeer strikt door ons beveiligd, zoals hieronder verder omschreven. Daar waar wij juridisch gezien worden als ‘Verwerkers’ van persoonsgegevens onder de AVG, sluiten wij tevens verwerkersovereenkomsten met die partijen.

Beveiligde opslag van gegevens

Transus maakt enkel gebruik van datacentra die ISO/IEC 27001-gecertificeerd zijn, waardoor de beveiliging van de dataopslag zo maximaal mogelijk wordt gegarandeerd. Deze ISO-certificering stelt hoge eisen aan het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s rond deze dataopslag.

Enkel wanneer het strikt noodzakelijk is voor de uitvoer van de diensten om een database in verbinding te stellen met het internet, zal dit pas plaatsvinden. Daarbij zullen de onderstaande aanvullende strenge veiligheidseisen rond de verbinding, gebruikte protocollen en wachtwoordencrypte worden toegepast.

Beveiliging van verbinding en applicatie
De wachtwoorden die door Transus worden gebruikt en verstrekt aan gebruikers, voldoen aan de beveiligde internetstandaard MD5 one-way-hash encryptie. Naast deze encryptie, maken onze webapplicaties gebruik van het https-protocol en loopt alle data via beveiligde verbindingen, die conform SHA265-certificaat zijn uitgegeven en gevalideerd door een Certificate Authority.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situatie verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaar- en/of verjaringstermijnen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons. Ook wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u zich (eerst) tot ons wenden. Mochten wij er onderling niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Transus Holding B.V.
Printerweg 54
3821 AD Amersfoort
privacy@transus.com

Wijzigen van dit privacybeleid

Transus houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren en publiceren.